молитвенник, сборник молитв, молитвы на каждый день, молитвы против недугов, это должен знать каждый, православная литература, архив mp3, редкие молитвы, православные посты, просьбы о помощи, vjkbndtyybr, ghfdjckfdbt, православие

» » Молитвы воинам и о воинах

Молитвы воинам и о воинах

Молитвы воинам и о воинахМолитва воина ко Господу


Спаси́телю мой! Ты положи́л еси́ ду́шу Свою́, во е́же спасти́ нас, Ты запове́дал еси́ и нам полага́ти ду́ши своя́ за дру́ги и за бли́жних на́ших. Те́мже ра́достно иду́ аз испо́лнити святу́ю во́лю Твою́ и положи́ти жизнь свою́ за Оте́чество. Вооружи́ мя кре́постию и му́жеством на одоле́ние враго́в, да́руй ми ве́ру тве́рдую и упова́ние, я́ко не умру́, но жив бу́ду во Ца́рствии Твое́м. Ами́нь.Молитва о воинах ко Господу


Го́споди Бо́же наш, послу́шавый Моисе́я, просте́рша к Тебе́ ру́це, и лю́ди Изра́илевы укрепи́вый на Амали́ка, ополчи́вый Иису́са Нави́на на брань и повеле́вый со́лнцу ста́ти: Ты и ны́не, Влады́ко Го́споди, услы́ши нас, моля́щихся Тебе́. Укрепи́ си́лою Твое́ю страну́ на́шу и во́инство ея́, бра́ни умири́ и мир утверди́. Посли́, Го́споди, неви́димо десни́цу Твою́, рабы́ Твоя́ заступа́ющую во всех; а и́мже суди́л еси́ положи́ти на бра́ни ду́ши своя́ за ве́ру и Оте́чество, прости́ согреше́ния их и в день пра́веднаго воздая́ния Твоего́ возда́й венцы́ нетле́ния: я́ко Твоя́ держа́ва, Ца́рство и си́ла, от Тебе́ по́мощь вси прие́млем, на Тя упова́ем, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.Молитва великомученика Феодора Стратилата


Великомученик Феодор Стратилат

Го́споди Бо́же Всеси́льный, всех упова́ющих на ми́лость Твою́ не оставля́яй, но защища́яй их! Бу́ди мне ми́лостив и соблюди́ мя от пре́лести вра́жия Твои́м защище́нием, да не паду́ пред сопроти́вники мои́ми и да не пора́дуется враг мой о мне. Предста́ни мне, Спаси́телю мой, в по́двизе сем за и́мя Твое́ свято́е. Ты мя укрепи́ и утверди́ и пода́ждь си́лу ста́ти му́жественно за Тя до кро́ве и положи́ти ду́шу мою́ по любви́ к Тебе́, я́коже и Ты, возлюби́в нас, положи́л еси́ на Кресте́ ду́шу Свою́ за ны. Ами́нь.

Молитва мученика Евтропия Воина в ранах и страданиях


Бо́же Вседержи́телю, Благи́й и Ми́лостивый, Помо́щниче во у́зах и Пода́телю му́жественнаго терпе́ния в му́ках! Даждь нам терпе́ние в ра́нах сих и прииди́ на по́мощь к нам, я́коже к рабу́ Твоему́ му́ченику Фео́дору прише́л еси́ и помо́гл ему́, и всеси́льною Твое́ю по́мощию яви́ всем, я́ко мы вои́стину Тя еди́наго и́мамы Го́спода Спа́са и Тебе́ Еди́ному покланя́емся, сла́вяще Тя со Отце́м и Святы́м Ду́хом во ве́ки. Ами́нь.Молитвы святым

Архистратигу Божию Михаилу


Архистратиг Михаил

Святы́й и вели́кий Архистрати́же Бо́жий Михаи́ле, низпрове́ргий с Небеса́ диа́вола и во́инство его́! К тебе́ прибега́ем с ве́рою и тебе́ мо́лимся с любо́вию, бу́ди щит несокруши́м и забра́ло тве́рдо Свято́й Це́ркви и правосла́вному Оте́честву на́шему, огражда́я их молниено́сным мече́м твои́м от всех враг ви́димых и неви́димых. Бу́ди Ангел Храни́тель, прему́др советода́тель и споспе́шник предводи́телем на́шим. Бу́ди вождь непобеди́м христолюби́вому во́инству на́шему, венча́я его́ сла́вою и побе́дами над супоста́ты, да позна́ют вси, противля́ющиися нам, я́ко с на́ми Бог и святи́и Ангели Его́. Ами́нь.Великомученику Георгию Победоносцу


Георгий Победоносец

О всехва́льный, святы́й великому́чениче и чудотво́рче Гео́ргие! Умоли́ Человеколю́бца Бо́га, ско́рый помо́щниче всех призыва́ющих тя, да не осу́дит нас, гре́шных, по беззако́нием на́шим, но да сотвори́т с на́ми по вели́цей Свое́й ми́лости и пода́ст правосла́вному Оте́честву на́шему и всему́ боголюби́вому во́инству на супоста́ты одоле́ние; да укрепи́т госуда́рство Росси́йское непременя́емым ми́ром и благоволе́нием; изря́днее же да огради́т нас святы́х Ангел Свои́х ополче́нием, во е́же изба́витися нам, по исхо́де на́шем из жития́ сего́, от ко́зней лука́ваго и тя́жких возду́шных мыта́рств его́ и неосужде́нным предста́ти Престо́лу Го́спода сла́вы. Ами́нь.Благоверным князьям страстотерпцам Борису и Глебу


Великомученики Борис и Глеб

О дво́ице свяще́нная, святи́и страстоте́рпцы Бори́се и Гле́бе, от ю́ности Христу́ ве́рою чи́стою и любо́вию послужи́вшии, и кровьми́ свои́ми, я́ко багряни́цею, украси́вшиися, и ны́не со Христо́м ца́рствующии! Бу́дите нам те́плии засту́пницы, огради́те всех нас от вся́кия ско́рби, озлобле́ния и внеза́пныя сме́рти. Мо́лим вас, христолюби́вии страстоте́рпцы, споспешеству́йте держа́ве Росси́йстей в побе́де на сопроти́вныя, я́коже не́когда благове́рному кня́зю Алекса́ндру Не́вскому, да несу́т росси́йстии во́ини страх враго́м и мир земли́ на́шей, да ти́хое житие́ поживу́т лю́дие во вся́ком благоче́стии и прославля́ют Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.Благоверному князю Димитрию Донскому


Благоверный князь Димитрий Донской

О святы́й благове́рный вели́кий кня́же Дими́трие! Аще и не мно́зи бы́ша дни́е земна́го жития́ твоего́, оба́че вели́к жре́бий прия́л еси́ от Соде́теля всех Го́спода, е́же просла́витися в земли́ Росси́йстей и блаже́нство ве́чное на Небесе́х получи́ти. Услы́ши нас, моли́твенниче те́плый, предста́телю наш пред Го́сподем неусы́пный! Во дни ми́ра и в годи́ну нестрое́ний не оста́ви нас попече́нием твои́м. Научи́ ны поко́рны бы́ти Боже́ственному Промышле́нию, вся в житий на́шем ко бла́гу направля́ющему. Оте́чество на́ше моли́твами твои́ми от наше́ствий вра́жиих, раздо́ров и нестрое́ний защити́ и укрепи́ те́плым твои́м предста́тельством, да зна́менается на нас свет Лица́ Бо́жия, и тем наставля́еми, дости́гнем Ца́рства Пра́вды Христо́вы, неконча́емаго и ве́чнаго. Ами́нь.О даровании мужества

Великомученику Георгию Победоносцу


Великомученик Георгий Победоносец

Святый, славный и всехвальный великомучениче Христов Георгие! Собраннии во храме твоем и пред иконою твоею святою покланяющиися людие молим тя, известный желания нашего ходатаю: моли с нами и о нас умоляемаго от Своего благосердия Бога, да милостиво услышит нас, просящих Его благостыню (имена), и не оставит вся наша ко спасению и житию нужная прошения, и да укрепит же данною тебе благодатию во бранех православное воинство, и силы возстающих враг наших да низложит, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имамы Божественную помощь: и всем в скорби и обстоянии сущим многомощное яви твое заступление: умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавити нас от вечнаго мучения, да всегда прославляем Отца и Сына и Святаго Духа, и твое исповедуем предстательство, ныне и присно и во веки веков.Священномученику Ермогену, патриарху Московскому


Священномученик Ермоген, патриарх Московский

О великий угодниче Христов, святителю отче наш Ермогене! К тебе, молитвеннику теплому и предстателю пред Богом непостыдному, усердно притекаем, в нуждах и скорбех наших утешения и помощи просяще. В древнюю годину искушений, внегда обышедше обыдоша страну нашу нечестивии врази, Господь яви тя Церкви Своей столпа непоколебима и людем российским пастыря добра, душу свою за овцы положивша и лютыя волки далече отгнавша. Ныне убо призри и на ны, недостойныя чада твоя (имена), умиленною душею и сокрушенным сердцем тебе призывающие. Крепость бо наша в нас оскуде и вражия ловления и сети обыдоша нас. Помози нам, заступниче наш! Утверди нас в вере святей: научи нас всегда творити заповеди Божия и вся предания церковная, от отец нам заповеданная. Пастырем нашим буди архипастырь, воином вождь духовный, болящим врач, печальным утешитель, гонимым заступник, юным наставник, всем же благосердный отец и за вся теплый молитвенник яко да молитвами твоими ограждаеми, непрестанно воспоем и прославим всесвятое имя Живоначальныя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь!Мученику Иоанну Воину


Мученик Иоанн Воин

О великий Христов мучениче Иоанне, православных поборниче, врагов прогонителю и обидимых заступниче! Услыши нас, в бедах и скорбех молящихся тебе, яко дана тебе бысть благодать от Бога печальныя утешати, немощным помогати, неповинныя от напрасныя смерти избавляти и за всех зле страждущих молитися. Буди убо и нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша, яко да твоею помощию и поборством по нас посрамятся вси являющии нам злая. Умоли Господа нашего, да сподобит ны, грешныя и недостойныя рабы Своя (имена), получити от Него неизреченная благая, яже уготова любящим Его, в Троице Святей славимаго Бога, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь!Святому благоверному князю Александру Невскому


Святой благоверный князь Александр Невский

Скорый помощниче всех усердно к тебе прибегающих и теплый наш пред Господом предстателю, святый благоверный великий княже Александре! Призри милостиво на мя недостойнаго, многими беззаконии непотребна себе сотворшаго раба твоего (имя), к раце мощей твоих (ко святей иконе твоей) ныне притекающа и из глубины сердца к тебе взывающа. Ты в житии твоем ревнитель и защитник православный веры был еси: и нас в ней теплыми твоими к Богу молитвами непоколебимы утверди. Ты великое возложенное на тя служение тщательно проходил еси: и нас твоею помощию пребывати коегождо, в неже призван есть, настави. Ты, победив полки супостата, от пределов Российских того отгнал еси: и на нас ополчающихся всех видимых и невидимых врагов низложи. Ты, оставив тленный венец царства земнаго, избрал еси безмолвное житие, и ныне праведно венцем нетленным увенчанный на небесех царствуеши: исходатайствуй и нам, смиренно молим тя, житие тихое и безмятежное, и к вечному Царствию шествие неуклонное твоим предстательством устрой нам. Предстоя же со всеми святыми престолу Божию, молися о всех православных христианех, да сохранит их Господь Бог Своею благодатию в мире, здравии, долгоденствии и всяком благополучии в должайшая лета, да присно славим и благословим Бога в Троице Святей славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.Преподобному Сергию Радонежскому


Преподобный Сергий Радонежский

О священная главо, преподобне и богоносне отче наш Сергие, молитвою твоею, и верою и любовию яже к Богу, и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятыя Троицы душу твою устроивый, и ангельскаго общения и Пресвятыя Богородицы посещения сподобивыйся, и дар чудодейственныя благодати приемый, по отшествии же твоем от земных наипаче к Богу приближивыйся и небесныя силы приобщивыйся, но и от нас духом любве твоея не отступивый, и честныя твоя мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся, нам оставивый! Велие имея дерзновение ко всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его (имена), сущей в тебе благодати Его верующия и к тебе с любовию притекающия: испроси нам от великодаровитаго Бога нашего всякий дар, всем и коемуждо благопотребен, веры непорочны соблюдение, градов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим возставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвизающимся укрепление, благоделающим в делах благих преспеяние и благословение, младенцем воспитание, юным наставление, неведующим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временнаго жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны споспешествующими твоими молитвами сподоби в день страшнаго суда шуия части избавитися, десныя же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира.О даровании победы в сражении


Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся. Господь Бог благословен, поспешит нам Бог спасений наших. Дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев, Той даст силу и державу людем Своим.О победе на море

Апостолу Андрею Первозванному


Апостол Андрей Первозванный

Первозванне апостоле Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Церкве последователю верховный, всехвальне Андрее! Славим и величаем апостольския труды твоя, сладце поминаем твое благословенное к нам пришествие, ублажаем честная страдания твоя, яже за Христа претерпел еси, лобызаем священныя мощи твоя, чтим святую память твою и веруем, яко жив Господь, жива же и душа твоя, и с ним во веки на небеси пребываеши, идеже и нас любовию твоею не оставляеши, якоже возлюбил еси отцы наша, егда Духом Святым прозрел еси земли нашея ко Христу обращение. Веруем же, яко молиши и о нас Бога, зря во свете Его вся нужды наша. Тако сию веру нашу во храме Твоем исповедуем, и Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа молим, да молитвами твоими подаст нам (имена) вся потребная ко спасению нас грешных; да якоже ты абие по гласу Господа оставль мрежи твоя, неуклонно Тому последовал еси, сице и кийждо от нас не своих да ищет, но еже к созиданию ближняго, и о горнем звании да помышляет. Имуще же тя предстателя и молитвенника о нас, уповаем, яко молитва твоя много может пред Господем и Спасителем нашим Иисусом Христом, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь.Святителю Николаю Чудотворцу


Святитель Николай Чудотворец

О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае! Услыши нас грешных (имена), молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое: виждь нас немощных, отвсюду уловляемых, всякаго блага лишенных и умом от малодушия помраченных. Потщися, угодниче Божий, не оставите нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниих наших. Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, Ему же ты со безплотными лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам. На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем, и ко пресвятому образу твоему припадающе, помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших. Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков.Молитва святого благоверного князя Александра Невского перед Невской битвой


Князь Александр Невский

Боже хвальный и праведный, Боже великий и крепкий, Боже превечный, сотворивый небо и землю и поставивый пределы языков, и жити им повелевый, не преступая в чужие части, и давый рабом Своим упование – превечное Твое Слово, во еже не боятися малому стаду от убивающих тело; милосердия же ради неизреченныя милости Твоея, послал еси единороднаго Сына Твоего на спасение и избавление рода человеча. И ныне, Владыко прещедрый, слыши словеса варвара сего, прегордо хвалящегося разорити святую Твою Церковь, и потребити веру Православную, и пролияти кровь христианскую: призри с небесе и виждь и посети виноград Свой, суди обидящим мя и возбрани борющимся со мною; приими оружие и щит и стани в помощь мне, да не рекут врази наши: где есть Бог их? Ты бо еси Бог наш и на Тя уповаем, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.О сохранении жизни на поле брани


Мати Божия! Сохрани мя под покровом Твоим. Аминь.Святому Архистратигу Божию Михаилу


Святой Архистратиг Божий Михаил

О, святый Михаиле Архангеле, помилуй нас, грешных, требующих твоего заступления, сохрани нас, рабов Божиих (имена), от всех видимых и невидимых враг, паче же подкрепи от ужаса смертнаго и от смущения диавольскаго, и сподоби нас непостыдно предстати Создателю нашему в час страшнаго и праведнаго Суда Его. О, всесвятый, великий Михаиле Архистратиже! Не презри нас, грешных, молящихся тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и будущем, но сподоби нас тамо купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.Великомученику Георгию Победоносцу


Великомученик Георгий Победоносец

Святый, славный и всехвальный великомучениче Христов Георгие! Собраннии во храме твоем и пред иконою твоею святою покланяющиися людие молим тя, известный желания нашего ходатаю: моли с нами и о нас умоляемаго от Своего благосердия Бога, да милостиво услышит нас, просящих Его благостыню (имена), и не оставит вся наша ко спасению и житию нужная прошения, и да укрепит же данною тебе благодатию во бранех православное воинство, и силы возстающих враг наших да низложит, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имамы Божественную помощь: и всем в скорби и обстоянии сущим многомощное яви твое заступление: умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавити нас от вечнаго мучения, да всегда прославляем Отца и Сына и Святаго Духа, и твое исповедуем предстательство, ныне и присно и во веки веков.Молитвы пред иконами Божией Матери «Взыскание погибших»


Икона Божией Матери «Взыскание погибших»

Заступнице усердная, благоутробная Господа Мати, к Тебе прибегаю аз окаянный и паче всех человек грешнейший; вонми гласу моления моего, и вопль мой и стенание услыши. Яко беззакония моя превзыдоша главу мою, и аз, якоже корабль в пучине, погружаюся в море грехов моих. Но Ты, всеблагая и милосердая Владычице, не презри мене отчаяннаго и во гресех погибающаго; помилуй мя, кающагося во злых делех моих, и обрати на путь правый заблудшую, окаянную душу мою. На Тебе, Владычице моя Богородице, возлагаю все упование мое. Ты, Мати Божия, сохрани и соблюди мя под кровом Твоим, ныне и присно и во веки веков. АминьМолитвы пред иконами Божией Матери «Покров Пресвятой Богородицы»


Икона Божией Матери «Покров Пресвятой Богородицы»

О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышних Сил, Небесе и земли Царице, града и страны нашея всемощная Заступнице! Приими хвалебно-благодарственное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко Престолу Бога Сына Твоего, да милостив будет неправдам нашим и пробавит благодать Свою чтущим всечестное имя Твое и с верою и любовию покланяющимся чудотворному образу Твоему. Несмы бо достойни от Него помиловани быти, аще не Ты умилостивиши Его о нас, Владычице, яко вся Тебе от Него возможна суть. Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомненней и скорей Заступнице нашей: услыши нас, молящихся Тебе, осени нас вседержавным покровом Твоим и испроси у Бога Сына Твоего пастырем нашим ревность и бдение о душах, градоправителем мудрость и силу, судиям правду и нелицеприятие, наставником разум и смиренномудрие, супругом любовь и согласие, чадом послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание: всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды. Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощныя люди Твоя; разсеянныя собери, заблуждшия на путь правый настави, старость поддержи, юныя уцеломудри, младенцы воспитай и призри на всех нас призрением милостиваго Твоего заступления; воздвигни нас из глубины греховныя и просвети сердечныя очи наша ко зрению спасения; милостива нам буди зде и тамо, в стране земнаго пришельствия и на Страшнем суде Сына Твоего; преставльшияся же в вере и покаянии от жития сего отцы и братию нашу в вечней жизни со Ангелы и со всеми святыми жити сотвори. Ты бо еси, Госпоже, Слава небесных и Упование земных, Ты по Бозе наша Надеждо и Заступнице всех притекающих к Тебе с верою. К Тебе убо молимся и Тебе, яко Всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и весь живот наш предаем, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.Оо избавлении от плена

Святителю Николаю Чудотворцу


Святитель Николай Чудотворец

О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае! Услыши нас грешных (имена), молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое: виждь нас немощных, отвсюду уловляемых, всякаго блага лишенных и умом от малодушия помраченных. Потщися, угодниче Божий, не оставите нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниих наших. Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, Ему же ты со безплотными лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам. На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем, и ко пресвятому образу твоему припадающе, помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших. Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков.Святому великомученику Димитрию Солунскому


Святой великомученик Димитрий Солунский

Святый и славный великомученице Христов Димитрие, скорый помощниче и теплый заступниче с верою притекающих к тебе! Предстоя со дерзновением Небесному Царю, испроси у Него прощения согрешений наших, и о еже избавитися нам от всегубительныя язвы, труса, потопа, огня, меча и вечныя казни: моли благодать Его, еже ущедрити град сей, (обитель сию) и всякую страну христианскую: исходатайствуй у Царя царствующих на враги победу и одоление, мир, тишину, твердость в вере и преспеяние во благочестии: нам же, чтущим честную память твою (имена), испроси благодатное укрепление на дела благая, да благоугодное Владыце нашему Христу Богу зде творяще, сподобимся молитвами твоими наследовать Царствие Небесное и тамо прославляти Его, со Отцем и Святым Духом, во веки веков.Молитвы пред иконами Божией Матери «Покров Пресвятой Богородицы»


Икона Божией Матери «Покров Пресвятой Богородицы»

О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышних Сил, Небесе и земли Царице, града и страны нашея всемощная Заступнице! Приими хвалебно-благодарственное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко Престолу Бога Сына Твоего, да милостив будет неправдам нашим и пробавит благодать Свою чтущим всечестное имя Твое и с верою и любовию покланяющимся чудотворному образу Твоему. Несмы бо достойни от Него помиловани быти, аще не Ты умилостивиши Его о нас, Владычице, яко вся Тебе от Него возможна суть. Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомненней и скорей Заступнице нашей: услыши нас, молящихся Тебе, осени нас вседержавным покровом Твоим и испроси у Бога Сына Твоего пастырем нашим ревность и бдение о душах, градоправителем мудрость и силу, судиям правду и нелицеприятие, наставником разум и смиренномудрие, супругом любовь и согласие, чадом послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание: всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды. Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощныя люди Твоя; разсеянныя собери, заблуждшия на путь правый настави, старость поддержи, юныя уцеломудри, младенцы воспитай и призри на всех нас призрением милостиваго Твоего заступления; воздвигни нас из глубины греховныя и просвети сердечныя очи наша ко зрению спасения; милостива нам буди зде и тамо, в стране земнаго пришельствия и на Страшнем суде Сына Твоего; преставльшияся же в вере и покаянии от жития сего отцы и братию нашу в вечней жизни со Ангелы и со всеми святыми жити сотвори. Ты бо еси, Госпоже, Слава небесных и Упование земных, Ты по Бозе наша Надеждо и Заступнице всех притекающих к Тебе с верою. К Тебе убо молимся и Тебе, яко Всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и весь живот наш предаем, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.Молитвы пред иконами Божией Матери «Умягчение злых сердец»


Икона Божией Матери «Умягчение злых сердец»

О многострадальная Мати Божия, Превысшая всех дщерей земли, по чистоте Своей и по множеству страданий, Тобою на земли перенесенных, приими многоболезненныя воздыхания наша и сохрани нас под кровом Твоея милости. Иного бо прибежища и теплаго предстательства разве Тебе не вемы, но, яко дерзновение имущая ко Иже из Тебе рожденному, помози и спаси ны молитвами Своими, да непреткновенно достигнем Царствия Небеснаго, идеже со всеми святыми будем воспевать в Троице Единому Богу ныне и присно, и во веки веков. Аминь.Молитвы пред иконами Божией Матери «Всех скорбящих Радость»


Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

О, Пресвятая Владычице Богородице, преблагословенная Мати Христа Бога, Спасителя нашего, всех скорбящих радосте, больных посещение, немощных покрове и заступнице, вдовиц и сирых покровительнице, матерей печальных всенадежная утешительнице, младенцев немощных крепосте, и всем безпомощным всегда готовая помоще и верное прибежище! Тебе, о Всемилостивая, дадеся от Всевышняго благодать во еже всех заступати и избавляти от скорбей и болезней, зане Сама лютыя скорби и болезни претерпела еси, взирающи на вольное страдание Сына Твоего возлюбленнаго и Того на кресте распинаема зрящи, егда оружие, Симеоном предреченное, сердце Твое пройде: темже убо, о Мати чадолюбивая, вонми гласу моления нашего, утеши нас в скорби сущих, яко верная радости ходатаица. Предстоящи престолу Пресвятыя Троицы, одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, можеши, аще восхощеши, вся нам полезная испросити: ради с верою сердечною и любовию припадаем к Тебе, яко Царице и Владычице: слыши дщи, и виждь, и приклони ухо Твое, услыши моление наше и избави нас от обстоящих бед и скорбей: Ты бо Радосте всех верных, яко мир и утешение подаеши. Се зриши беду нашу и скорбь: яви нам милость Твою, посли утешение уязвленному печалию сердцу нашему, покажи и удиви на нас грешных богатство милосердия Твоего, подаждь нам слезы покаяния ко очищению грехов наших и утолению гнева Божия, да с чистым сердцем, совестию благою и надеждою несумненною прибегаем ко Твоему ходатайству и заступлению. Приими, Всемилостивая наша Владычице Богородице, усердное моление наше Тебе приносимое, и не отрини нас недостойных от Твоего благосердия, но подаждь нам избавление от скорби и болезни, защити нас от всякаго навета вражия и клеветы человеческия, буди нам помощница неотступная во вся дни жизни нашея, яко да под Твоим матерним покровом всегда пребудем цели и сохранени Твоим заступлением и молитвами к Сыну Твоему и Богу Спасителю нашему, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со безначальным Его Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.Молитвы пред иконами Божией Матери «Смоленская» («Одигитрия»)


Икона Божией Матери «Смоленская» («Одигитрия»)

О пречудная и превышшая всех тварей Царице Богородице, небеснаго Царя Христа Бога нашего Мати, пресвятая Одигитрие Марие! Услыши ны, грешныя и недостойныя, в час сей пред пречистым образом Твоим припадающия, и сице умильно глаголющия: изведи нас от рова страстей, Одигитрие благая, избави нас от всякия скорби и печали, огради от всякия напасти и злых клевет и от неправеднаго навета вражия: можеши бо, о благодатная Мати наша, не точию от всякаго зла сохранити люди Твоя, но и всяким благодеянием снабдити и спасти: разве бо Тебе иныя предстательницы в бедах и обстояниих и теплыя ходатаицы о нас грешных к Сыну Твоему, Христу Богу нашему, не имамы: Егоже умоли, Владычице, спасти нас и Царствия Небеснаго сподобити, да спасеннии Тобою славим Тя и в будущем веце, якоже спасения нашего виновницу, и превозносим всесвятое и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице славимаго и покланяемаго Бога, во веки веков. Аминь.Об успехе в ратном деле

Святому благоверному князю Александру Невскому


святой благоверный князь Александр Невский

Скорый помощниче всех усердно к тебе прибегающих и теплый наш пред Господом предстателю, святый благоверный великий княже Александре! Призри милостиво на мя недостойнаго, многими беззаконии непотребна себе сотворшаго раба твоего (имя), к раце мощей твоих (ко святей иконе твоей) ныне притекающа и из глубины сердца к тебе взывающа. Ты в житии твоем ревнитель и защитник православныя веры был еси: и нас в ней теплыми твоими к Богу молитвами непоколебимы утверди. Ты великое возложенное на тя служение тщательно проходил еси: и нас твоею помощию пребывати коегождо, в неже призван есть, настави. Ты, победив полки супостата, от пределов Российских того отгнал еси: и на нас ополчающихся всех видимых и невидимых врагов низложи. Ты, оставив тленный венец царства земнаго, избрал еси безмолвное житие, и ныне праведно венцем нетленным увенчанный на небесех царствуеши: исходатайствуй и нам, смиренно молим тя, житие тихое и безмятежное, и к вечному Царствию шествие неуклонное твоим предстательством устрой нам. Предстоя же со всеми святыми престолу Божию, молися о всех православных христианех, да сохранит их Господь Бог Своею благодатию в мире, здравии, долгоденствии и всяком благополучии в должайшая лета, да присно славим и благословим Бога в Троице Святей славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.


Нашли ошибку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter     Версия для печати   Сообщить об ошибке  

Может быть интересным


Реклама


Информация
Для того чтобы оставлять комментарии вам необходимо зарегистрироваться и/или авторизоваться

управление размером текста

Α + Увеличить | α - Уменьшить

разделы сайта

обратите внимание

Ищем соавторов для ведения сайта

большинство читают

Акафист Святителю Николаю ЧудотворцуМолитвы некоторым святым о путешествующихБлаговещение Пресвятой БогородицыВход Господень в ИерусалимМолитва на освящение всякой вещи (священником)Молитвенное поклонение святым угодникам, почивающим в пещерах Киево-Печерской ЛаврыЧто можно и нельзя в Великий пост?О секретах семейного счастья, Иоанн ЗлатоустПоставляя свечу перед иконой молись такО целомудрии и благополучном замужестве дочерейБлудный грехДопускает ли православие повторный брак?О скором возвращении супруга из дальней отлучкиМолитвенное правило преподобного Амвросия ОптинскогоВеликий акафист Пресвятой Богородице, читаемый в субботу АкафистаМолитвы воинам и о воинахОб обращении заблудшегоМощи святой Матроны МосковскойМолитвы святой Матроне МосковскойАкафист Святой Праведной Блаженной Матроне МосковскойКанон священномученику Василию, епископу АмасийскомуКанон священномученику Василию, пресвитеру АнкирскомуКанон святому преподобному Василию ДекаполитуКак молиться святой блаженной Матроне?Житие блаженной старицы МатроныДва Канона святителям Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну ЗлатоустомуКанон святому преподобному Василию, епископу Парийскому

опрос

Вы из ?Другие опросы

Реклама