молитвенник, сборник молитв, молитвы на каждый день, молитвы против недугов, это должен знать каждый, православная литература, архив mp3, редкие молитвы, православные посты, просьбы о помощи, vjkbndtyybr, ghfdjckfdbt, православие

Иоким и АннаАкафист святым и праведным Богоотцем Иоакиме и АннеКондак 1


Избра́ннии от челове́ческаго ро́да прароди́телие Христо́вы, ро́ждшии Преблагослове́нную Богоотрокови́цу, из Нея́же по пло́ти Сын Бо́жий роди́ся, святи́и и пра́веднии Богоотцы́ Иоаки́ме и А́нно! Я́ко иму́щии дерзнове́ние ве́лие ко Христу́ Бо́гу и вы́ну предстоя́щии Престо́лу Его́ небе́сному, Тому́ приле́жно моли́теся от бед нам избавитися, да вы́ну зове́м вам:

Ра́дуйтеся, святи́и и пра́веднии Богоотцы́ Иоаки́ме и А́нно.Икос 1


А́нгел предста́тель по́слан бысть к вам от Бо́га, святи́и и пра́веднии Богоотцы́ Иоаки́ме и А́нно, егда́ о безпло́дии свое́м ов у́бо в пусты́ни, о́ва же в саду́ свое́м се́товасте, к Бо́гу моли́тву вознося́ще; и та́ко благове́стие ра́достное принесе́ безпло́тный, я́ко роди́ти и́мате Дщерь Преблагослове́нную, о Нейже возблагослови́тся весь род челове́ческий, с ни́мже и мы вам ра́достное прино́сим хвале́ние:

Ра́дуйтеся, ко́рене Дави́дова святопроцве́тшия ро́зги виногра́да живо́тнаго; ра́дуйтеся, ро́ждшии Дщерь, от всех родо́в Преблагослове́нную.

Ра́дуйтеся, вопло́щшагося Сы́на Бо́жия прароди́телие всечестни́и; ра́дуйтеся, та́инства, от ве́ка утае́ннаго, прояви́телие всеизря́днии.

Ра́дуйтеся, уте́хи Изра́илевы ближа́йшии по пло́ти сро́дницы; ра́дуйтеся, обетова́ннаго ми́ру Спаси́теля единокро́внии ю́жицы.

Ра́дуйтеся, святи́и и пра́веднии Богоотцы́ Иоаки́ме и А́нно.

ИлияАкафист святому пророку Божию ИлииКондак 1


Избра́нный Бо́гом на обраще́ние Изра́иля от пре́лести Ваа́ловы, гро́зный обличи́телю царе́й законопреступных, просия́вый пла́менною ре́вностию по Бо́зе Вседержи́тели, свя́тостию жи́зни и чудесы́, восхище́нный с пло́тию твое́ю на Небеса́ и предыти́ име́яй Второ́му прише́ствию Христо́ву, похва́льная воспису́ем ти, проро́че Бо́жий Илие́; ты же, я́ко име́яй ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких нас зол и обстоя́ний моли́твами твои́ми свобожда́й, благоче́стно тебе́ вопию́щих:

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.Икос 1


А́нгел ре́вностию по Бо́зе и чи́стым житие́м твои́м, сый во пло́ти, проро́че, был еси́: еще́ бо младе́нцу ти бы́вшу оте́ц твой Сова́х ви́де све́тлыя А́нгелы, бесе́дующия с тобо́ю, огне́м тя повива́ющия и пла́менем пита́ющия, е́же прознаменова́ше пла́менную ре́вность твою́ по Бо́зе, си́лу слове́с твои́х и житие́, я́ко свет, непоро́чное. Сего́ ра́ди со удивле́нием зове́м ти такова́я:

Ра́дуйся, от ве́чности предызбра́нный в служе́ние спасе́нию сыно́в Изра́илевых; ра́дуйся, от чре́ва ма́терня предугото́ванный в провозве́стника Боже́ственныя и́стины и благоче́стия.

Ра́дуйся, пресла́вным, бы́вшим на тебе́, виде́нием роди́теля твоего́ удиви́вый; ра́дуйся, де́вственную чистоту́ и безмо́лвие от ю́ности возлюби́вый.

Ра́дуйся, суету́ ми́ра сего́ и вся бла́га его́ презре́вый, ду́шу же твою́ всеце́ло Го́споду посвяти́вый; ра́дуйся, све́том прему́дрости от Бо́га озаре́нный и уче́нием благоче́стия изде́тства напое́нный.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Андрей ПервозванныйАкафист святому апостолу Андрею ПервозванномуКонда́к 1.


Первозва́ннаго апо́стола Христо́ва, Ева́нгелия Свята́го пропове́дника, Росси́йския страны́ богодухнове́ннаго просвети́теля, Андре́я пресла́внаго, пе́сньми восхва́лим, стоя́ще на версе́ холма́, иде́же Кре́ст водрузи́ десни́ца его́, и ему́ я́ко Це́ркве возсле́дователю верхо́вному, в сле́д себе́ указа́вшему е́й пу́ть ко Христу́, во умиле́нии воззове́м:

Ра́дуйся, Андре́е, апо́столе Христо́в Первозва́нный.И́кос 1.


А́нгел благове́стник А́гнца Христа́, взе́млющаго грехи́ ми́ра, бы́л еси́ Андре́е апо́столе, и с Ни́м во ве́ки пребыва́еши на небеси́; отону́дуже и при́зри на пе́ния, приноси́мая тебе́ во хра́ме твое́м, на ме́сте, иде́же стоя́сте но́зе твои́, и я́ко бога́т сы́й благода́тию Бо́жиею, пода́ждь на́м сло́во бла́го, да зове́м ти́:

Ра́дуйся, денни́це от гра́да Вифсаи́ды на́м возсия́вшая; ра́дуйся, равноче́стный бра́те верхо́внаго Петра́.

Ра́дуйся, учениче́ вели́каго Предте́чи Христо́ва; ра́дуйся, пе́рвее про́чих апо́стол зва́нный ко апо́стольскому служе́нию от Самого́ Го́спода.

Ра́дуйся, я́ко и други́м с ра́достию воззва́л еси́: прииди́те, обрето́хом жела́емаго Месси́ю; ра́дуйся, и на́с к Нему́ же приводя́й.

Ра́дуйся, Андре́е, апо́столе Христо́в Первозва́нный.

икона Петра и ПавелаАкафист святым первоверховным апостолам Петру и ПавлуКондак 1


Избра́ннии пропове́дницы А́гнца Непоро́чнаго, за ны закла́ннаго, Христа́ Бо́га, пресла́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле! Я́ко Богове́дением концы́ ми́ра озари́вшии и оби́льне струя́ми благода́ти напои́вшии, и ны́не с любо́вию при́зрите на чту́щия усе́рдно па́мять ва́шу. Испо́лните нас ду́ха прему́дрости, сердца́ на́ша ве́рою утверди́те, да непреста́нно благода́рственная вам пое́м, со умиле́нием зову́ще:

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.Икос 1


А́нгели благове́стницы яви́стеся на земли́, Апо́столи Пе́тре и Па́вле блаже́ннии, зане́ от Самаго́ Вино́вника спасе́ния на́шего на де́лание ва́ше призва́ни бы́вше, широту́ всея́ земли́ обтеко́сте, иуде́ом и е́ллином Христа́ распя́таго, Бо́жию Си́лу и Бо́жию Прему́дрость, пропове́дающе. Те́мже и мы, све́том уче́ний ва́ших озаря́еми, се́рдцем и усты́ взыва́ем к вам сицева́я:

Ра́дуйтеся, зве́зды светоза́рныя, от восто́ка возсия́вшия и всем лю́дем путь ко Христу́ показа́вшия; ра́дуйтеся, Це́ркве Христо́вы утвержде́ние и столпи́ непоколеби́мии.

Ра́дуйтеся, власть вяза́ти и реши́ти грехи́ на́ша от Христа́ прии́мшии; ра́дуйтеся, во святы́х писа́ниих ва́ших к ве́ре и упова́нию на Бо́га вся ны призыва́ющии.

Ра́дуйтеся, в житии ва́шем о́бразы обраще́ния согреша́ющим яви́вшии; ра́дуйтеся, высоту́ любве́ и́стинныя сло́вом и де́лом нам показа́вшии.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Иоанн ПредтечаАкафист святому Иоанну ПредтечеКонда́къ 1.


Избра́нный отъ лѣ́тъ дре́внихъ бы́ти Предте́чею и Крести́телемъ Спаси́теля мíра Христа́ Бо́га, Іоа́нне богохва́льне, прославля́я просла́вльшаго тя́ Го́спода, похва́льная воспису́емъ ти́, я́ко бо́льшему всѣ́хъ рожде́нныхъ жена́ми, во пло́ти а́нгелу, покая́нія проповѣ́днику. Ты́ же, я́ко имѣ́яй ве́ліе дерзнове́ніе ко Го́споду, отъ вся́кихъ бѣ́дъ свобожда́й и къ покая́нію воздвиза́й на́съ, любо́вію тебѣ́ зову́щихъ:

Ра́дуйся, вели́кій Іоа́нне, проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.Икосъ 1.


Арха́нгелъ Гавріи́лъ, предстоя́й предъ Бо́гомъ, по́сланъ бы́сть ко іере́ю Заха́ріи, егда́ о́нъ, служа́ по чи́ну чреды́ своея́, вни́де покади́ти въ це́рковь Госпо́дню, и, предста́въ одесну́ю олтаря́ кади́льнаго, благовѣствова́ше о твое́мъ рождествѣ́, вели́кій Іоа́нне, возвѣща́я Заха́ріи ра́дость и весе́ліе, и я́ко мно́зи о рождествѣ́ твое́мъ возра́дуются. Сего́ ра́ди и мы́, ди́вному о тебѣ́ Бо́жію благоволе́нію чудя́щеся и ра́дующеся, со благоговѣ́ніемъ въ похвалу́ тебѣ́ вопіе́мъ:

Ра́дуйся, совѣ́та Бо́жія неизрече́ннаго таи́нниче; ра́дуйся, ди́внаго смотрѣ́нія Его́ исполне́ніе.

Ра́дуйся, пре́жде лѣ́тъ мно́гихъ проро́чествомъ Иса́іи проявле́нный; ра́дуйся, вѣ́стниче предъ лице́мъ Госпо́днимъ, дре́вле прорече́нный.

Ра́дуйся, предназна́ченный бы́ти вели́кимъ проро́комъ Вы́шняго; ра́дуйся, по обѣтова́нію а́нгела рожде́нный.

Ра́дуйся, еще́ во чре́вѣ ма́тери твоея́ Ду́ха Свята́го испо́лненный; ра́дуйся, пре́жде рождества́ твоего́ на вели́кое служе́ніе освяще́нный.

Ра́дуйся, непло́дства роди́телей разрѣше́ніе; ра́дуйся, іере́я Бо́жія ра́дость и весе́ліе.

Ра́дуйся, дще́ри Ааро́новой прозябе́ніе; ра́дуйся, пло́дъ моли́твы богодарова́нный.

Ра́дуйся, вели́кій Іоа́нне, проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Петров Пост

 

Как правильно питаться в дни Петрова поста

Подвиг Петрова поста менее строг, чем Четыредесятница: во время Петрова поста устав Церкви предписывает еженедельно, по три дня - по понедельникам, средам и пятницам - воздерживаться от рыбы, вина и масла, и сухоясти в девятый час после вечерни; в остальные же дни следует воздерживаться только от рыбы.

В субботние, воскресные дни этого поста, а также в дни памяти какого-либо великого святого или дни храмового праздника также разрешается рыба.

Может быть интересным

Акафист покаянный жён, погубивших младенцев во утробе своейКондак 1


Агнче Божий, вземляй грехи мира, услыши стенание мое и скорби сердца моего вонми, возьми мое тяжкое бремя греховное, понесший немощи наша, приими в покаянии припадающую к Тебе, молящуюся из глубины души взывающую: Господи мой, Господи, радосте моя, помилуй мя, падшую.Икос 1


Боже и Господи! Твое бо есть творение, но увы мне, в рай содеянный Адамов грех живет во мне и в телеси, и яко раба усердно работаю ему всегда, ныне же молю Тя: помилуй мя, Творче мира горняго; помилуй мя, Создателю естества дольняго; помилуй мя, Владыко сил Небесных; помилуй мя, Управителю тварей телесных; помилуй мя, Промыслителю всяческих; помилуй мя, слезы мои о гресех моих к Тебе приносящую; Господи мой, Господи, радосте моя, помилуй мя, падшую.

День Святой Троицы или ПятидесятницаПраздник Св. Троицы называется Пятидесятницею потому, что сошествие Св. Духа на Апостолов совершилось в пятидесятый день по Воскресении Христовом. Праздник христианской Пятидесятницы заключает в себе двойное торжество: - и в славу Пресвятой Троицы, и в славу Пресвятого Духа, видимо сошедшего на Апостолов и запечатлевшего новый вечный завет Бога с человеками.

Первый день Пятидесятницы, т. е. воскресение, Церковь посвящает преимущественно в славу Пресвятой Троицы; и этот день в народе называется Троицыным днем, а второй, т. е. понедельник - во славу Духа Пресвятого, отчего и называется Духовым днем.

икона Богородицы Целительница


Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Целительница»Тропарь, глас 1


Любовию, Чистая Дево, Твою святую икону почитающим и Божию Тя истинную Матерь прославляющим и верно покланяющим Ти ся Целительница явися, всякое зло и болезни от сих удаляющая, яко Всемогущая.Кондак, глас 6


Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти; ускори на молитву и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.Кондак 1


Избранной от всех родов Пресвятей Деве Богородице, явившейся иногда клирику болящу, во еже исцелити его от болезни лютыя, похвальныя приносим пения. Ты же, Всемилостивая Владычице, яко имущая державу непобедимую, от всяких бед, и скорбей, и болезней свободи ны, зовущия Ти: Радуйся, Благодатная Целительнице душ и телес наших.Икос 1


Архангел Гавриил, возвещая Пресвятей Деве Марии безсеменное зачатие от Нея Сына Божия, рече: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою, благословена Ты в женах»; мы же, грешнии, гласу Архангелову подражати дерзающе, с верою, любовию и благоговением вопием пения сицевая:

Радуйся, от начала веков во главу нашего спасения предъизбранная.

Радуйся, многообразне от пророков предвозвещенная.

Радуйся, Невесто Неневестная, заченшая Сына от Духа Святаго.

Радуйся, Мати, в рождестве и по рождестве пребывшая Дева.

Радуйся, Одеющагося cвeтoм, яко ризою, пеленами повившая.

Радуйся, млеком питавшая горняя и дольняя благодатию Своею Питающаго.

Радуйся, на руку Твоею носившая Вседержителя.

Радуйся, о Промыслителе всея твари попечение имевшая.

Радуйся, паче всех от Него превознесенная.

Радуйся, честнейшая и славнейшая без сравнения всех Небесных Сил.

Радуйся, Благодатная Целительнице душ и телес наших.

икона Богородицы Призри на смирение


Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Призри на смирение»Кондак 1


Взбранной Воеводе, Владычице нашей Богородице, преславным явлением иконы Ея святыя, люди богоспасаемаго града Киева дивно посетившей, благодарственное возглашаем пение. Ты же, яко Всеблагая Заступнице рода христианскаго, от всяких нас бед свободи, и от всех враг видимых и невидимых защити, да с верою Тебе зовем: Радуйся, Пренепорочная Богородице Дево «Призри на смирение», с высоты небесной на смирение рабов Твоих призирающая.Икос 1


Ангелов Царице и всея твари Владычице, Пречистая Дево Богородице, милостивым явлением нам образа Твоего Святаго, древле богоспасаемый град Псков, а ныне град Киев благодатно озарила еси и струи чудес от него источила еси верным. Темже со усердием и любовию припадающе ко Пречистому Твоему образу, умиленныя моления возсылаем милосердому Твоему к нам заступлению и со страхом зовем:

Радуйся, Царице наша Преблагая, Надеждо наша Богородице.

Радуйся, Приятелище сирых и странных Предстательнице.

Радуйся, скорбящих Радосте и обидимых Покровительнице.

Радуйся, яко зриши нашу беду, зриши нашу скорбь.

Радуйся, яко помогаеши нам, яко немощным, окормляеши нас, яко странных.

Радуйся, яко не имамы иныя помощи, разве Тебе, ни иныя Предстательницы.

Радуйся, яко не имамы Благия Утешительницы, токмо Тебе, о Богомати.

Радуйся, яко да сохраняеши нас и покрываеши во веки веков.

Радуйся, Пренепорочная Богородице Дево «Призри на смирение», с высоты небесной на смирение рабов Твоих призирающая.

Может быть интересным

икона Богородицы Избавительница


Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Избавительница»Конда́к 1.


Возбрани́ враго́м на́шим озлобля́ти на́с и от Го́спода на́шего отлучи́ти коне́чне и научи́ на́с пе́ти Тебе́, Богоро́дице, ве́село:

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.И́кос 1.


А́нгелов мно́жество по Твоему́, Ма́ти на́ша, повеле́нию ополча́ются на избавле́ние на́ше гро́зно, Ты́ же приими́ моли́тву сию́:

Ра́дуйся, А́нгелов на спасе́ние на́ше посыла́ющая; ра́дуйся, Цари́це го́рних чино́в, небе́сную и́х по́мощь на́м да́рующая.

Ра́дуйся, А́нгелом храни́ти на́с повелева́ющая; ра́дуйся, во́инством А́нгельским враго́в на́ших поража́ющая.

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

Икона Покрова Богородицы


Акафист Покрову Пресвятой БогородицыКонда́к 1.


Избра́нней предве́чным Царе́м, превы́шшей вся́каго созда́ния, небесе́ и земли́ Цари́це, прише́дшей иногда́ во Влахе́рнскую це́рковь на моли́тву, досто́йное поклоне́ние с благодаре́нием принося́ще, я́ко во тме́ су́щии, под Тво́й светя́щийся омофо́р с ве́рою и умиле́нием прибега́ем. Ты́ же, я́ко иму́щи держа́ву непобеди́мую, от вся́ких на́с бе́д свобожда́й, да зове́м Ти́:

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, покры́й на́с от вся́каго зла́ честны́м Твои́м омофо́ром.И́кос 1.


Арха́нгел и а́нгел мно́жество, с Предте́чею, Богосло́вом и все́х святы́х ли́ком сопредста́ша Тебе́, Цари́це свое́й, в це́ркви Влахе́рнстей и, умиле́нная моле́ния Твоя́ о все́м ми́ре слы́шавше, со удивле́нием возопи́ша такова́я:

Ра́дуйся, Бо́га Отца́ безнача́льнаго предве́чное благоволе́ние; ра́дуйся, Бо́га Сы́на безле́тнаго пречи́стое вмести́лище.

Ра́дуйся, Бо́га Ду́ха Всесвята́го избра́нное жили́ще; ра́дуйся, го́рних чино́в а́нгельских непрестаю́щее удивле́ние.

Ра́дуйся, те́мных си́л а́дских всегро́зное устраше́ние; ра́дуйся, Ю́же на возду́се срета́ют многоочи́тии херуви́ми.

Ра́дуйся, Е́йже похва́льная воспису́ют шестокрила́тии серафи́ми; ра́дуйся, Ея́же преблаго́му покро́ву и мы́, земноро́днии, благода́рне покланя́емся.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, покры́й на́с от вся́каго зла́ честны́м Твои́м омофо́ром.

управление размером текста

Α + Увеличить | α - Уменьшить

обратите внимание

ThePrayerBook.info - Молитвенник больше НЕ доступен по адресу pb.pe Администрация сайта ThePrayerBook.info НЕ имеет отношения к pb.pe

Админситарция сайта ищет соавторов для дальнейшего ведения сайта. Желающим обращаться через форму обратной связи

опрос

Какой дизайн сайта лучше?

Все опросы

Реклама